سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

طراحی سایت فروشگاهی

نظر
آموزش طراحی دکوراسیون داخلی منزل و استفاده از فضای داخلی

اولین عنصری‌ که‌ در‌ شروع باید مدنظر قرار گیرد‌ عملکرد‌ و نحوه‌ استفاده از فضای داخلی اسـت . یک چـهار دیواری میتواند به عنوان اطاق خواب ، نشیمن ، اطاق بچه ، آشپزخانه ، سالن ورزش ، فروشگاه یا‌ اداره‌ شخص‌ معین برای فعالیت مشخص قرار گیرد.... ضروری است‌ با‌ استفاده از عواملی چون نورپردازی و چیدن مبلمان تـقسیم گـردد تـا عملکرد هر یک دقیقآ مشخص گـردد.

نـیازهای یک خـانواده‌ پر‌ جمعیت‌ با حتیاجات فردی مجرد یکسان نیست . وجود اطفال خردسال قهرآ‌ نوع خاصی تزئین را دیکته میکند خصوصیات روانی افراد خانواده و زمـانی را کـه بـا هم یا جدا از‌ هم‌ در‌ منزل صرف میکنند نیز از عـماملی مـهم در ارایش خانه بشمار‌ میرود‌ لذا منظور داشتن سلیقه کلیه اعضای خانواده ضروری است .

آسایش

در نظر گرفتن آسایش ساکنان خانه‌ بیش‌ از‌ زیبـائی در دکـوراسیون واجـد اهمیت است . اطاق زیبا اما غیر قابل استفاده‌ تدریجا‌ بـه‌ جایگاه ارواح بدل میگردد ! محل کار زندگی یا استراحت چنانچه شرایط مناسب و راحتی فراهم‌ ننماید‌ دارای‌ فضای سنگین و کسالت بار شـده افـراد را از خـود گریزان خواهد نمود نقش عمده‌ معماری‌ و تزئین داخلی در حقییقت ایجاد مـحیطی مـناسب برای زیستن و فعالیت های انسانی است‌ .

ویژگیها‌

منظره‌ اطاق ، میزان نور طبیعی و خصوصیات معماری ساختمان از دیگـر عـواملی هـستند که قبل از‌ شروع‌ تزئین باید مدنظر قرار گیرند. این عوامل اجزا ثابتی را تـشکیل مـیدهد کـه‌ تغییر‌ آنها‌ و پس از اتمام کار دیگران امکان پذیر نیست لذا ترکیب بندی را طوری باید انجام‌ داد‌ که از جـنبه هـای مـثبت این ویژگیها حداکثر بهره برده شود.

نقشه‌

انجام‌ کار‌ چه در ساختمانی نو و چه تغییر دکـور یک سـاختمان کهنه باشد باید با در نظر‌ گرفتن‌ شکل‌ فضا و پیاده کردن نقشه آن صورت گیرد. کـشیدن نـقشه یکـی از ضروری‌ ترین‌ اقدامات است . جابجائی مبلمان یا تغییر رنگ بر روی نقشه امری ساده و بدون فـرج اسـت اما‌ ارتکاب‌ هر اشتباه پس از اتمام کار به قیمت صرف هزینه اضافی و دوباره‌ کـاری‌ اسـت . نـقشه نه تنها فضای قابل استفاده‌ را‌ پیشاپیش‌ نمایش میدهد بلکه به کمک آن میتوان‌ تعداد‌ و اندازه اثـاثه مـورد نیاز را نیز مشخص کرد.

رنگ بندی اتاق ها و استفاده از مصالحی که‌ بتواند‌ خصوصیات رنـگی و بـافت مورد‌ نظر‌ ما را برآورده سازد بسیار مهم و در عین حال قدرت اعمال نفوذ بـر تـغییرات کـالبدی فضا را نیز داراست ؛ کارهایی که برای تعدیل و تقسیم بندی دیواره های رنگی انجام میگیرند‌ میتواند‌ بـه عـنوان ایده ای برای تعیین کالبد فیزیکی فضای نیز عمل کند و جنبه های کاربردی طـراحی را بـا مـعیارهای زیباشناختی همراه سازیم . به عنوان مثال مساله روشنایی و استفاده از نور‌ طبیعی‌ در طراحی‌ یک اتاق بسیار مـهم اسـت ولی نـحوه کنترل نور، انتخاب رنگ و مصالحی که نور را از خود‌ عبور می دهند بـه خـلاقیت و قدرت طراح در ایجاد هماهنگی که‌ وی‌ بین‌ کارکرد روشنایی اتاق و مطلوبیت فضا بستگی دارد.

استفاده از چرخه رنگ ، روشـی مـطمئن برای یافتن رنگ های ‌‌متناسب‌ با رنگ مورد نظر ماست . چرخه رنـگ مـتشکل از دوازده رنگ است که‌ سه‌ رنگ‌ قرمز، زرد و آبـی در آن رنـگ هـای اولیه و رنگ های میان آنها به عنوان رنـگ‌ هـای ثانویه شناخته میشوند. هر رنگ در این چرخه می تواند با رنگ‌ های کناری خـود کـه‌ رنگ‌ های هم خانواده اش مـحسوب مـیشوند و همچنین رنـگ مـقابلش کـه رنگ مکمل آن است به خوبی تـرکیب شـده نتیجه ای زیبا و موزون بیافریند. استفاده از رنگ های هم خانواده که در‌ چرخه رنـگ در کـنار هم قرار گرفته و به اصطلاح هـمسایه هستند ترکیبی ملایم و هـماهنگ را ایجـاد میکند که نگاه بیننده را بـه راحـتی از یکی به دیگری رهنمون می شود. استفاده‌ از‌ یک رنگ با میزان کمی از رنگ مـکمل آن چـنانچه به درستی و در اندازه های صـحیح صـورت گـرفته باشد نتیجه ای درخـشان و چـشمگیر می آفریند و بر جـذابیت مـجموعه رنگی حاضر‌ می‌ افزاید و مانع غالب شدن کامل یک رنگ بر فضای اتاق می شـود.

چـنین عواملی در انتخاب رنگ برای بناها، دکـوراسیون داخـلی و مبلمان فـضا، رویکـردهای مـختلفی را در طراحی ایجاد‌ میکند‌. رنـگ یکی از عوامل تعیین کنند سبک و سیاقی است که بدان طریق با محیط پیرامون خود ارتـباط بـر قرار میکنیم و بیشتر از هر عامل مـستقل دیگـری مـیتواند فـضای کـسالت‌ بار‌ و یکنواخت‌ اطـراف را بـه مکانی روح‌ بخش‌ مبدل‌ سازد. عوض کردن رنگ دیوارها میتواند بیش از تغییر مبلمان یا حتی ساختار یک اتـاق ، نـتایج چـشم گیری به بار آورد‌. تا‌ کنون‌ خان هـای بـسیاری بـه رنـگ بـژ و کـرمی و تنالیته‌ های‌ آن رنگ آمیزی شده اند و رنگ استاندارد معمول برای خانه های جدید مگنولیایی است اما باید تصور نمود که‌ در‌ شرایط‌ مختلف اجتماعی و به خصوص اقلیمی، چـگونه باید از این رنگ‌ ها استفاده کرد و یا دیوارهایی به رنگ های ملایم و نامحسوس مثل استخوانی، برای زندگی کردن بسیار مناسبند؛ اما‌ ایجاد‌ کنتراست‌ در آنها با انتخاب رنگ های خاص در لوازم جانبی منزل‌ و روکـش‌ هـا و رو مبلی ها باعث روح بخشی به فضا می شود.

برای آنکه بتوانیم ارتباطی درست میان‌ طبیعت‌ خود‌ با دکوراسیون داخلی خانه برقرا سازیم ، باید بیاموزیم که ترس از متفاوت‌ بودن‌ بـا‌ سـایرین را از خود برانیم ؛ مشکلی که امروزه بسیار با آن در گیریم و بسیاری‌ از‌ طراحی‌ های معماری و داخلی را تحت الشعاع قرار می دهد. نمیتوان در جامعه ای سیاه‌ و سفید‌، تـفکری رنـگی داشت و فردایی بهتر را تصور کـرد. غـالبا خود را در حصاری‌ از‌ رنگ‌ هایی به تحمیل عرف و جامعه

«معقول » و «بی روح » و بی رمق قرار می دهیم ، رنگ‌ هایی‌ که مانع از بروز احساسات و نمایان شدن خـود واقـعی ما میگردد. به مـنظور‌ کـمک‌ برای‌ ایجاد فضایی مطلوب و دلنشین در محیط زندگی خود و بهره گیری هر چه بهتر از رنگ‌ ها‌، لازم است اطلاعات گسترده تری درباره ارتباطات فردی خویش با رنگ ها‌ نایل‌ شویم‌ و مواردی را درک کـنیم کـه علاقه مندی یا بیزاری به رنگ های خاص را در‌ مورد‌ ما‌ آشکار می سازد. با بذل توجه بیشتر به قدرت رنگ ها در‌ خانه‌ های خود ممکن است از آنچه به واسطه این کار نـمایان مـی شود بـه شکلی خوشایند‌ یا‌ ناخوشایند غرق حیرت شویم . رسیدن به ترکیب رنگ مناسب در اتاق ، لباس‌ و یا‌ هر مورد دیگر، نـه فقط جلب توجه‌ می‌ کند‌ که حالتی از اطمینان و آرامش را نیز‌ القـا‌ مـیکند.

کـار موثر با رنگ بیش از همه به تحریک حس خلاقیت نیازمند‌ است‌ . به دست آوردن یک ترکیب‌ رنگ‌ مناسب کـه‌ ‌ ‌درسـت‌ با‌ منظور و هدف فرد، منطبق باشد خود‌ به‌ نوعی «آفرینش » محسوب می شـود.

بـرای بـدست آوردن چیدمانی مناسب از رنگ‌ ها‌ در فضاهای داخلی گام های اولیه‌ زیر ضروری است : ــ‌ آن‌ مطلبی را که بـا زبان‌ رنگ‌ می خواهید به بیننده بگویید در اندیشه خود آماده داشته باشید.

ــ یگـ‌ رنگ‌ اصلی که سـخن گـوی پر‌ قدرتی‌ برای‌ بیان آن مطلب‌ باشد‌، پیدا کنید.

ــ رنگ‌ های‌ دیگری که در اطراف آن می چینید، باید در هماهنگی کامل باشد.

ــ آنگاه‌ به‌ عنوان یک رهبر طرح وارد شده‌ و این‌ بار سلیقه‌ هنری‌ خود‌ را در چیدن این‌ ابـزارهای فنی دخالت دهید.

به کاربردن رنگ در فضاها و یا مبلمانی ساده معمولا نیازمند مهارت‌ زیاد‌ و گران قیمت نیست . یک طراح معماری‌ خوب‌ میتواند‌ بسیاری‌ از‌ نیازهای محرک روانی‌ با‌ استفاده از مطالبی که گفته شد و اندکی خـلاقیت در جـهت رفاه مصرف کنندگان به کار گیرد‌؛ مخصوصابه‌ وسیله‌ گوناگونی و اجتناب از تک رنگ بودن .

رنگ‌ ، عنصر‌ اصلی‌ دکوراسیون‌ تاثیرات‌ حاصل‌ از رنگ ها

همواره لازمه ی دریافت نتیجه ای مطلوب از انجام هر نوع کـار عـملی، وجود اطلاعات و آگاهی لازم تئوری در آن زمینه است . ما در این‌ مقاله سعی کرده ایم اطلاعاتی را با همین موضوع و هدف ارائه دهیم .

رنگ ها در دو بستر اصلی در محیط حضور می یابند.

ــ پوشش های اصلی فـضاها شـامل دیوارها‌، کف‌ ها، سقف ها و درها ــ لوازم دکوراسیون شامل مبلمان ، پرده ها، فرش و غیره .

در مقام مقایسه این دو قالب با هم ، به لحاظ نقش دکوراسیونی شان در محیط ، پوشش‌ های‌ فضا از اهمیت بیشتری بـرخوردار مـیباشند زیرا کـه نسبت به لوازم دکوراسیونی ثابت تـر بـوده و بـه گونه ای نقش پس زمینه را برای‌ آن‌ لوازم اجرا میکنند.

در میان‌ این‌ پوشش ها، دیوارها به جهت وسعت حضورشان در فضا، جایگاه ویژه ای داشته و میزان تـأثیر گـذاریشان بـر دیگر لوازم دکوراسیونی بسیار چشمگیرتر است . گذشته‌ از‌ موضوع تـأثیر بـر روی‌ دیگر‌ لوازم محیط ، دیوارها و رنگ انتخابشان در تغییر وسعت و نور فضا نیز بسیار مؤثر است .

رنگ سفید

سفید سمبل خلوص ، بـی گـناهی، پاکـی، آرامش و صلح است .

رنگ سفید القاء کننده آرامش‌ ، صفا‌ و آسـایش است . سفید به همراه خلوصش ، یکی از کاربردی ترین رنگ ها در طراحی دکوراسیونی یک فضا است زیرا که با همه رنـگ هـا قـابل ترکیب است . ( منظور از ترکیب‌ در‌ این مباحث‌ ، کنار هم قرارگیری رنگ ها در یک کـمپوزسیون ( تـرکیب ) رنگی در فضا است ) به کارگیری رنگ سفید‌ در فضا به خصوص برای پوشش های اصلی، آن مکان را‌ روشـن‌ تـر‌ و بـزرگتر جلوه میدهد. بنابراین برای فضاهای کوچک و کم نور انتخاب ایده آلی است . سفید خـالص هـنگامی کـه ‌‌با‌ نور طبیعی نور پردازی میشود، یک رنگ گرم را ایجاد میکند ولی در‌ زیر‌ نورهای‌ مصنوعی به نظر سـرد مـیرسد. در نـتیجه با اضافه کردن نورهای زرد، قرمز و قهوه ای‌ در کنار نور مصنوعی مانند فلورسنت و یا افزودن لوازمی بـه یک و یا چـند‌ رنگ یاد شده در‌ محیط‌ تغییر میکند. این رنگ ها از کیفیت سفید نمیکاهند بلکه آن را گرم تـر مـیکنند. رنـگ سفید برای فضاهائی با عناصر معماری قدیمی و یا جهت ایجاد هماهنگی بین سبک های کـاملا‌ مـجزای معماری بسیار ایده آل است . برای حفظ آرامش فضایی با سطوح سفید میتوان از لوازمی بـا رنـگ هـای خنثی و بافت های طبیعی مانند چوب استفاده نمود و برای ایجاد تضادهای ظریف‌ و زیبا‌، تعدادی رنـگ هـای دراماتیک نیز به این ترکیب افزود.

رنگ های خنثی

رنگ های خنثی، رنـگ هـایی هـستند که از میزان زیادی سفید برخوردار بوده ولی به هیچ یک از‌ رنگ‌ های اولیه و ثانویه متمایل نیستند. با این تعریف رنـگ هـای کـم مایه مانند صورتی کم رنگ یا آبی آسمانی جز رنگ های خنثی مـحسوب نـمیشوند ولی رنگ کرم یکی‌ از‌ رنگ های خنثی به حساب میآید. همین مسئله در مورد خاکستری روشن که از مـشکی نـشأت گرفته است نیز صدق میکند. رنگ های خنثی در بسیاری از مواد طبیعی‌ مـانند‌ سـنگ‌ ها، خاک، زمین ، چوب ، حصیر‌، شن‌ و امـثال‌ اینـها و یا در بـرخی از موارد مصنوعی مانند فلز، شیشه ، سیمان و غـیره دیده مـیشوند. رنگ های خنثی در دنیای دکوراسیون از‌ اهمیت‌ بسیاری‌ برخوردار بوده و کاربردی هستند. خنثی بـودن آنـها به‌ این‌ معناست که مـی تـوانید به راحـتی در کـنار هـر رنگ دیگری بدون احتمال وجود از دسـت رفـتن زیبایی های‌ هر‌ یک‌ به خصوص رنگ ها، ترکیبی مناسب در فضا ایجـاد کـرد‌. با توجه به آنکه این رنگ هـا نیز آرام بخش و ملایم هـستند. بـا پوشش دیوار به یکی از‌ آنها‌ مـی‌ تـوان پس زمینه خوبی برای نصب تابلو، نوارهای چاپی و کاغذی، پرده‌ ها‌ به طور کـلی دیوارکـوب ها فراهم آورد. اگر فضا بـه قـدری از لوازم دکـوراسیونی پر شده‌ باشد‌ کـه‌ احـساس آرامش را بر هم ریزنـد، یکـی از راههای ایجاد تعادل در‌ محیط‌ با‌ حفظ همان وسائل ، رنگ آمیزی سطوح اصلی یا تعویض پوشـش هـای ثانویه مانند رومبلی‌، پرده‌ و غیره‌ بـه یکـی از رنگ هـای خـنثی اسـت . هنگامی که قصد دارید قـسمتی از فضا‌ مانند‌ یک دیوار، در، پنجره و یا حتی خرده ریزهایی مانند دستگیره ، چوب پرده و به‌ طور‌ کلی‌ هر وسیله ای کـه در مـحیط وجود دارد به محض ورود بیننده به داخـل‌ ، نـظر‌ او را جـلب نـکند. آنـها را به یکی از رنـگ هـای خنثی رنگ‌ آمیزی‌ کرده‌ و یا رنگ خنثی را در انتخاب آنها در نظر بگیرید.

از این خاصیت رنگ های‌ خنثی‌ برای رفـع عـیوب مـعماری و شکستگی ها و فرورفتگیها میتوان بهره زیادی کسب کـرد‌. بـه‌ عـنوان‌ مـثال بـا رنـگ آمیزی بخشی از فضا که دارای مشکل ساختاری است و شما نمیخواهید فوری‌ مورد‌ توجه‌ بیننده قرار بگیرید، توسط یکی از رنگ های خنثی به راحتی می‌ توانید‌ آن را در نظر اول بپوشانید. بـه کارگیری رنگ های خنثی در محیط نیز با اهداف‌ گوناگون‌ دکوراسیونی صورت میگیرد.

نصب تابلوئی به رنگ زرد، با خاصیت گرم در‌ فضایی‌ که اغلب پوشش ها و لوازم دکوراسیونی آن‌ از‌ رنگ‌ های خنثی انـتخاب شـده است ، می تواند‌ دارای‌ دو هدف باشد:

ــ جلب نظر بیننده به طرف اثر هنری تابلو که‌ در‌ اینجا با نورپردازی این تأکید‌ را‌ بیشتر کرده‌ است‌ .

ــ‌ تغییر فضای یکنواختی با عنصری با‌ رنگ‌ آمـیزی گـرمتر و انرژی دارتر. رنگ های خنثی در پرده های مختلف از‌ روشن‌ تا تیره وجود دارند و به لحاظ‌ سبک جز ترکیبات رنگی‌ مورد‌ استفاده در سبک کلاسیک هـستند‌.

بـه‌ عنوان نمونه اگر طراح داخـلی بـه لزوم جلوه دادن فرورفتگی در کنار پنجره‌ و پله‌ تأکید داشت به طور قطع‌ یک‌ و یا‌ ترکیبی از چند‌ رنگ‌ گرم را در کنار‌ رنگ‌ های ملایم و خنثی به کار می بـرد تـا به این ترتیب نظر هـر بـیننده‌ در‌ حال عبور از آن محیط را‌ به‌ خود جلب‌ کند‌. ولی‌ اکنون با انتخاب اغلب‌ پوشش های محیط به رنگ های خنثی مقصودی برعکس داشته و ممکن است هنگامی که فردی‌ از‌ پایین به بالا آمده و یا از‌ پلهـ‌ هـا‌ به‌ طبقه‌ پایین می رود‌ حتی‌ این فضا را نادیده بگذرد.

چند توصیه کلی

اگر اهل گشت و گذار در بازارهای کهنه فروشی‌ و لوازم‌ دست دوم باشید، میتوانید قاب های جالبی در اشکال و اندازه های بسیار متنوع پیدا کنید. این قابهای نـاجور، بـا یک دست رنـگ یکسان ، با یکدیگر جور میشوند. سعی کنید دو‌- سه‌ قاب مدور‌ هم در مجموعه خود بگنجانید.

شما میتوانید تـصاویر کوچک را با استفاده از حاشیه مقوایی، پارچه ای‌ یا چرمی در قابی بزرگتر جای دهـید.

این کـار نـه تنها‌ تصویر‌ را‌ مشخصتر میکند، بلکه حفاظ خوبی برای حاشیه تصویر به شمار میرود. تهیه چنین حاشیه هـایی ‌ ‌بـه کمی ‌‌دقت‌ و حوصله نیاز دارد و ممکن است یک روز کامل وقت بگیرد، اما نتیجه آن‌ چـنان‌ درخـشان‌ اسـت که ارزشش را دارد.

دیوار پشت یک مبل راحتی نیز می تواند محل مناسبی‌ برای نصب گروهی تابلو اسـت .

منبع: https://majmue.com/majale/139-decorasion